.Gästezimmer - Handwerkerzimmer
  Hausordnung
 

Die Hausordnung

 Die Hausordnung regelt das Zusammenleben, aller Mitbewohner des Hauses. Sie enthält Rechte und Pflichten. Sie gilt für alle Bewohner
Ohne eine gewisse Ordnung ist das Zusammenleben mehrerer Menschen unter einem Dach nicht möglich. Alle werden sich nur dann wohl fühlen, wenn alle Mieter aufeinander Rücksicht nehmen! Bei individuellen Fragen sprechen sie uns bitte persönlich an. Wir helfen Ihnen gerne!

Jeder Mieter ist dafür verantwortlich, dass vermeidbarer Lärm in der in der Wohnung und auf dem Grundstück unterbleibt. Besondere Rücksichtnahme ist in der Zeit von 22 Uhr bis 6 Uhr geboten. Radios, Fernsehen und so weiter sind auf Zimmerlautstärke
zu stellen.

Jeder einzelne Mieter hat das Mietobjekt pfleglich zu behandeln und dafür Sorge zu tragen, dass auch seine Mitreisenden die Mietbedingungen einhalten.

Soweit es für sie erkennbar und feststellbar ist informieren, sie uns bitte schnellstmöglich über entstandene Schäden.

Der Mieter haftet für von ihm verursachte Schäden! Beschädigtes, verlorenes (wie Schlüssel, Handtücher etc.) oder zerstörtes Inventar wird zum Wiederbeschaffungspreis in Rechnung gestellt. Bei grober Verschmutzung wird ein extra Reinigungsgeld erhoben.

Der Vermieter haftet nicht für Wertgegenstände und Garderobe des Mieters.

Die Wohnung ist am Abreisetag bis 10 Uhr zu verlassen und es erfolgt die Schlüsselübergabe. 

Die Betten sind am Anreisetag ab 14 Uhr bezugsfrei.

Der Wohnungsschlüssel ist nicht an Außenstehende weiterzugeben.

Es dürfen sich keine Außenstehende sondern nur Mieter in den Räumlichkeiten aufhalten.

Rauchen und Alkohol sind im gesamten Haus NICHT gestattet

Mülltrennung : Papier in die blaue Tonne

Plastik in den gelben Sack, der neben der blauen Tonne abgestellt wird.

Restmüll in die schwarze Tonne

Kein Alkohol in den Schlafräumen gestattet.
Alkoholverbot im gesamten Haus, wer alkoholisiert oder mit Alkohol erwischt wird, verlässt sofort das Haus!!

Das Bad ist immer ordentlich zu hinterlassen und bitte keine persönlichen Gegenstände liegen lassen.

Die Küche ist nach dem benutzen sofort zu reinigen

Reinigung

Die Zimmer und Gemeinschafträume sind in einem sauberen und einwandfreien Zustand zu halten.

Hausmüll, Altpapier und Flaschen nicht in den Zimmern lagern, sondern in die dafür vorgesehenen Behältnisse im Hof entsorgen (Mülltrennung!!!). Hierauf ist gerade in der warmen Jahreszeit besonders zu achten, da sonst Ungezieferbefall möglich ist. Kosten für einen Kammerjäger oder eine Reinigung sind vom Mieter zu tragen!

Der Vermieter hat jeder Zeit das Recht die Räume zu betreten.
Die Haustüre ist zwischen 18.00 Uhr und 6.00 Uhr ständig geschlossen zu halten.

Alle Fluchtwege sind grundsätzlich freizuhalten.

Mängeln an Wasser- und Stromleitungen oder Einrichtungsgegenständen sind sofort dem Betreiber mitzuteilen.

Rauch und Alkoholverbot im ganzen Haus, dafür gibt es vorgesehene Räume, bzw. Flächen.
Offenes Feuer ist im Haus verboten

Das Grillen ist nur auf den dafür vorgesehenen Grillplatz gestattet.

Wir sind von 9-12 Uhr und von 15-20 Uhr für sie da.
Im Notfall können sie uns immer unter 0171/9990370 erreichen.

Sollte der Mieter gegen die Hausordnung verstoßen, besonders das RAUCHVERBOT im Haus, ist der Betreiber berechtigt, die Anmietung des Schlafplatzes mit sofortiger Wirkung zu kündigen, und der Mieter muss umgehend das Haus verlassen.

**************************************************************************
in Rumänisch

Regulile casei

 Regulile casei guvernează conviețuire, toți locuitorii din casa. Acesta conține drepturi și obligații. Aceasta se aplică tuturor rezidenților
Fără o anumită ordine coexistența mai multor persoane nu este posibilă sub un singur acoperiș. Toate se vor simți confortabil doar atunci când toate chiriașilor grijuliu unul de altul! Pentru întrebări individuale, vă rugăm să ne contactați personal. Suntem aici pentru a ajuta!

Fiecare locatar este responsabil pentru asigurarea că zgomotul evitate nu apare în casă și pe proprietate. O atenție specială este necesară în timpul 22 bis 6 ceasuri. Radio, televiziune și așa mai departe sunt pe volum scăzut
a întreba.

Fiecare locatar individ trebuie să trateze proprietatea cu grijă și să aibă grijă ca însoțitorii săi să îndeplinească condițiile de închiriere.

În măsura în care informațiile pentru ei de recunoscut și identificabil, ei prejudiciul rezultat va rugam sa ne cat mai curand posibil.

Locatarul este responsabil pentru daunele cauzate de el! Deteriorate, a pierdut (cum ar fi cheile, prosoape, etc.) sau de inventar distruse este prevăzut la costul de înlocuire în considerare. Dacă murdăria greu un taxele pentru curățenia suplimentare trebuie să fie încărcat.

Proprietarul nu este responsabil pentru obiecte de valoare și dulapuri de chiriaș.

Apartamentul trebuie eliberate la 11 ceas pe zi de plecare și există o colecție cheie.

Paturile sunt vacante la sosirea de la 15 ceas.

Cheia apartament nu este trecut pe la exterior.

Niciun afară doar chiriasii au voie să rămână în incinta.

Fumatul este permis în întreaga casă NU

Separarea deșeurilor: hârtie în coșul de albastru

Plastic în sac galben, care este parcat lângă coșul de albastru.

Deșeuri reziduale în coșul de negru

Fără alcool permis in dormitoare.

Baia este întotdeauna curat să plece și vă rugăm să lăsați obiecte personale.

Bucataria este pentru utilizarea pentru a curăța imediat

Curățenie

Camerele și zonele comune trebuie să fie păstrate într-o stare curată și corectă.

Deșeuri menajere, deșeuri de hârtie și sticle nu sunt stocate în camere, dar in containerele corespunzătoare în aruncarea curte (separarea deșeurilor !!!). Ea are în primul rând să acorde o atenție deosebită, mai ales în lunile mai calde, altfel infestare paraziți este posibil. Costul unei exterminator sau curățare vor fi suportate de către chiriaș!

Proprietarul are dreptul, în orice moment pentru a intra în sediul.
adică ușă este menținută între aproximativ 18.00 ceas und 6.00 ceas închis definitiv.

Toate rutele de evacuare trebuie să rămână libere.

Lipsa de linii de apă și de energie electrică sau mobilier se comunică operatorului imediat.

Fum și interzicerea alcoolului în întreaga casă, dar există spații prevăzute, sau suprafețe.
Focuri deschise sunt interzise în casă

Grătar este permisă numai pe zona de grătar desemnat.

Suntem 9-12 ceas și 15-20 ceas pentru tine.
În caz de urgență, ne puteti trimite un email la 0171/9990370.

Ar trebui să locatarului încalcă regulile casei, operatorul are dreptul de a rezilia contractul de închiriere a unei asezari dormit, cu efect imediat.
***************************************************************************
Russisch
Дом Правила

 Дом Правила регулирует жить вместе, все жители дома. Он содержит права и обязанности. Это относится ко всем жителям
Без определенного порядка сосуществования нескольких людей не возможно под одной крышей. Все будет только чувствовать себя комфортно, когда все жильцы внимательный друг от друга! Для отдельных вопросов, пожалуйста, свяжитесь с нами лично. Мы здесь, чтобы помочь!

Каждый арендатор несет ответственность за то, чтобы было избежать шума не происходит в доме и на участке. Особое внимание требуется в момент 22-бис 6 часов часов. Радио, телевидение и так далее на низком объеме
спросить.

Каждый арендатор должен относиться к собственности с осторожностью и заботиться, что его попутчики соблюдать условия аренды.

Для информации экстента их узнаваемыми и идентифицировать, они ущерб в результате пожалуйста на нас как можно скорее.

Арендатор несет ответственность за ущерб, причиненный ему! Поврежденные, потерял (такие как ключи, полотенца и т.д.) или уничтожены инвентаризации предусмотрено по восстановительной стоимости в счет. Если тяжелой грязи ЭКСТРА уборка должна быть заряжена.

Арендодатель не несет ответственности за ценные вещи и шкафчиков арендатора.

Квартира должны быть освобождены до 11 часов в день отъезда, и есть ключей.

Кровати Вакантные по прибытии из 15 часов.

Ключ квартира не передается посторонним.

Только нет посторонних жильцов не разрешается находиться в помещении.

Курение разрешено в течение дом не

Разделение отходов: бумага в синей бен

Пластиковые в желтый мешок, который припаркованного рядом с синим бункера.

Остаточная отходов в черной бен

Нет алкоголь разрешается в спальнях.

Ванная комната всегда опрятно, чтобы оставить и, пожалуйста, оставляйте личные вещи.

Кухня для использования сразу очистить

Уборка

Номера и общие помещения должны содержаться в чистоте и исправном состоянии.

Бытовые отходы, макулатура и бутылки не хранятся в комнатах, но и в специальных контейнерах на дворе отбрасывания (разделение отходов !!!). Это, во-первых должен обратить особое внимание, особенно в теплое время года, в противном случае паразиты заражение возможно. Стоимость истребителя или очистки несет арендатор!

Хозяин имеет право в любое время, чтобы войти в помещение.
т.е. дверь поддерживают между 18.00 часов унд 6.00 часов закрыт навсегда.

Все маршруты эвакуации должны быть свободными.

Нехватка воды и электроэнергии линиями или мебелью должен быть немедленно сообщены оператора.

Дым и запрет алкоголя во всем доме, но есть предусмотренные пространства, или поверхности.
Открытые пожары запрещены в доме

Barbecuing разрешено только на определенной территории для барбекю.

Мы 9-12 часов и 15-20 часов для вас.
В случае чрезвычайной ситуации, вы можете связаться с нами по 0171/9990370.

Если наниматель нарушает правила внутреннего, оператор имеет право расторгнуть договор аренды спальное место с немедленным эффектом.

Polnisch

Zasady domu

 W House Rules reguluje życie razem, wszyscy mieszkańcy domu. Zawiera ona prawa i obowiązki. To odnosi się do wszystkich mieszkańców
Bez określonej kolejności współistnienie kilku ludzi nie jest możliwe pod jednym dachem. Wszyscy czują się tylko wygodne, gdy wszystkie lokatorzy taktowny od siebie! Na poszczególne pytania, skontaktuj się z nami osobiście. Jesteśmy tutaj, aby pomóc!

Każdy najemca jest odpowiedzialny za zapewnienie, że do uniknięcia hałasu nie występuje w kraju i na terenie posesji. Szczególną uwagę jest wymagane w czasie 22 bis 6 zegar. Radio, telewizja i tak dalej są na niskim poziomie głośności
zapytać.

Każdy pojedynczy lokator ma leczyć się z obiektem starannością i dbać, że jego towarzysze podróży spełnia warunków wynajmu.

Informacji stopniu dla nich rozpoznawalne i rozpoznawalne, że szkody wynikające proszę na nas jak najszybciej.

Najemca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niego! Uszkodzone, zagubione (takich jak klucze, ręczniki, itp) lub zniszczone inwentaryzacji jest po koszcie odtworzenia pod uwagę. W przypadku ciężkich zabrudzeń dodatkową opłaty za sprzątanie należy ładować.

Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe i szatnie najemcy.

Mieszkanie musi być opuszczone do 11 zegar w dzień wyjazdu i jest odbiór kluczy.

Łóżka są dostepne w dniu przyjazdu od 15 zegar.

Kluczem mieszkanie nie jest przekazywany na zewnątrz.

Nie tylko z zewnątrz najemcy mogą przebywać w pomieszczeniach.

Palenie dozwolone jest w całym budynku NOT

Segregacja odpadów: papieru w niebieskim pojemniku

Plastikowa torba w żółtym, który jest zaparkowany obok niebieskiego kubła.

Pozostałe odpady w czarnym kosza

Spożywania alkoholu w sypialni.

W łazience jest zawsze czysty, aby wyjść i proszę zostawić żadnych rzeczy osobistych.

Kuchnia jest na wykorzystanie do natychmiastowego oczyszczenia

Czyszczenie

Pokoje i wspólne obszary muszą być utrzymywane w czystości i odpowiedniej kondycji.

Odpady komunalne, makulaturę i butelki nie są przechowywane w pomieszczeniach, ale w odpowiednich pojemnikach w stoczni (separacja usuwać odpady !!!). To najpierw musi zwrócić szczególną uwagę, zwłaszcza w miesiącach letnich, w przeciwnym razie możliwe jest plaga robactwa. Koszt Exterminator lub czyszczenia są ponoszone przez najemcę!

Właściciel ma prawo w każdej chwili do wejścia do pomieszczeń.
czyli drzwi są utrzymywane od około 18.00 zegar und 6,00 zegar zamknięte na stałe.

Wszystkie drogi ewakuacyjne muszą być utrzymywane w czystości.

Niedobory wody i energii elektrycznej linii lub meble są niezwłocznie przekazywane do operatora.

Zakaz palenia tytoniu i alkoholu w całym domu, ale są przewidziane pomieszczenia lub powierzchnie.
Kominki są zakazane w domu

Grillowanie jest dozwolone wyłącznie na wyznaczonym miejscem do grillowania.

Jesteśmy 9-12 15-20 zegar zegar i dla ciebie.
W sytuacji awaryjnej, możesz napisz do nas 0171/9990370.

Najemca powinien naruszać zasady domu, operator ma prawo do wypowiedzenia najmu miejsce do spania ze skutkiem natychmiastowym.
**************************************************************************
Tschechisch
 

V Domovní řád
 
 The House Rules se pojí se žít společně, všichni obyvatelé domu. To obsahuje práva a povinnosti. To platí pro všechny obyvatele
Bez určitém pořadí soužití několika lidí není možné pod jednou střechou. Vše se bude cítit jen pohodlně, když všichni nájemníci ohleduplný k sobě! Pro jednotlivé dotazy, prosím, kontaktujte nás osobně. Jsme tu pro Vás!
 
Každý nájemník je odpovědný za zajištění toho, aby hluk zbytečnou nedochází v domě a na pozemku. Zvláštní pozornost je zapotřebí v době 22 bis 6 hodiny hodiny. Rozhlas, televize a tak dále, jsou na nízkém objemu
zeptat se.
 
Každý jednotlivec nájemník má léčit vlastnost s péčí a postarat se, že jeho spolucestující v souladu s nájemní podmínky.
 
Chcete-li informace o rozsahu pro ně rozpoznatelné a identifikovatelné, že škody vzniklé prosím na nás co nejdříve.
 
Nájemce je odpovědný za škody způsobené jím! Poškozené, ztratil (jako jsou klíče, ručníky, atd), nebo zničeny zásoby jsou poskytovány na reprodukční pořizovací cenou v úvahu. Pokud se silným znečištěním, musí být účtovány poplatky za její úklid.
 
Pronajímatel nenese odpovědnost za cennosti a skříňky na nájemce.
 
Byt musí být uvolněné do 11 hodin v den odjezdu a tam je klíčovým kolekce.
 
Tato lůžka jsou Vacant při příjezdu od 15 hodin.
 
Byt klíč není přenesena na nečleny.
 
Pouze žádné zvenčí nájemníci smí zůstat v areálu.
 
Kouření je povoleno v celém domě NOT
 
Třídění odpadu: papír v modré bin
 
Plastový ve žlutém sáčku, který je zaparkováno u modrého přihrádky.
 
Zbytkový odpad v černém koše
 
Žádný alkohol povoleno v ložnicích.
 
Koupelna je vždy čistý odejít a prosím zanechat nějaké osobní věci.
 
Kuchyně je pro použití okamžitě vyčistit
 
Čištění
 
Všechny pokoje a společné prostory musí být udržovány v čistém a řádném stavu.
 
Odpadu z domácností, odpadní papír a láhve nejsou uloženy v místnostech, ale v příslušných kontejnerech ve dvoře zbavit (separace odpadu !!!). To za prvé musí věnovat zvláštní pozornost, a to zejména v teplejších měsících, jinak havěť zamoření je možný. Pořizovací cena deratizér nebo čištění hradí nájemce!
 
Pronajímatel má právo kdykoliv vstoupit do prostor.
tj dveře se udržuje v rozmezí od asi 18,00 hodiny und 6,00 hodiny trvale uzavřena.
 
Všechny únikové cesty musí zůstat volný.
 
Nedostatek vody a elektřiny linek nebo zařízení, musí být okamžitě oznámeny provozovateli.
 
Kouř a zákaz alkoholu v celém domě, ale tam jsou poskytnuté prostory, nebo povrchy.
Otevřené požáry jsou zakázány v domě
 
Grilování je povoleno pouze na určeném grilem.
 
Jsme 9-12 hodin a 15-20 hodin pro vás.
V případě nouze, můžete nám na email 0171/9990370.
 
V případě, že nájemce porušuje pravidla domu, je provozovatel oprávněn vypovědět nájem na spaní místo s okamžitou platností.
 

 
  Besucher 11780 Besucher  
 
=> Willst du auch eine kostenlose Homepage? Dann klicke hier! <=